ÚČETNICTVÍ A DANĚ » ÚČETNICTVÍ
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Účetnictví a postupy účtování jsou v České republice upraveny zákonem o účetnictví, který účetním jednotkám ukládá povinnost vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů. Účetnictví poskytuje informace důležité pro řízení a rozhodování, slouží také ostatním uživatelům (mám zájem).

Řádně a správně vedené účetnictví představuje základní předpoklad pro řádné vedení společnosti.

Naše společnost zajišťuje:

 • zpracování účetnictví na zakázku,
 • zpracování roční účetní závěrky,
 • zajištění ověření účetnictví a roční závěrky auditorem,
 • evidenci drobného, dlouhodobého majetku, tvorba odpisových plánů,
 • evidenci pohledávek a závazků s kontrolou jejich zaplacení,
 • vedení skladové evidence,
 • inventarizaci majetku, inventární soupisy,
 • možnost členění hospodářských operací dle potřeb klienta na jednotlivá hospodářská střediska,
 • vedení a tisk účetních knih,
 • účetní poradenství a metodiku účetnictví,
 • výstupy pro manažerské účetnictví a controlling.