EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ
EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Ekonomické poradenství je komplexní služba, která zahrnuje:

Ekonomické analýzy : ekonomické a finanční analýzy mají zásadní význam jako podklad pro veškeré rozhodování sloužící k řízení podniku.

Controllingové systémy : je rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku. Zabývá se nejen vnitřní situací podniku, jeho koncepcí a financemi ale i vztahy s věřiteli a konkurencí.

Finanční plány : finanční plán, nebo-li plánovaný výkaz zisků a ztrát (tzv. výsledovka), rozvaha a výkaz o peněžních tocích. Tento plán se připravuje jak pro management, tak pro další strany, nejčastěji banku.K jeho sestavení se užívá řada vstupů – dílčích, více či méně důležitých plánů.