SLOVNÍČEK

Ekonomická analýza je sledování určitého ekonomického celku (jevu, procesu) za účelem popisu stavu nalezení způsobu na zlepšení jeho fungování a zvýšení výkonnosti. Tento postup zahrnuje další  činnosti vč. syntézy, specifických matematicko-statistických metod, metod hodnocení aj. Ekonomická analýza se může týkat podniku (ať velkého, nebo malého), závodu i dalších vnitropodnikových útvarů, může zahrnovat všechny podstatné jevy a činnosti v těchto jednotkách. Jejím předmětem může být nejen finanční  činnost (na to obvykle zužuje), ale i ostatní  činnosti. Často přejde do „technického“ rozboru a používá i neekonomické ukazatele. Podstatnou součástí ekonomické analýzy je hodnocení a návrhy na zlepšení současného stavu.

Controlling je rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku. Controlling provádějí specializovaní pracovníci firmy nebo externí firma. Tito kontrolují podnik jako celek na strategickém stupni. Zabývají se nejen vnitřní situací podniku, jeho koncepcí a financemi ale i vztahy s věřiteli a konkurencí. Na základě poskytnutých informací je pak schopno vedení firmy reagovat odpovídajícím způsobem.

Finanční analýza je specifická část analýzy zdrojů, což v praxi znamená, že se jedná o analýzu činností, v nichž primární úlohu hrají finance či peníze a čas. Cílem takovéto analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit její výkonnost a získané informace vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů sloužící k řízení podniku.[

Reporting je systém vnitropodnikových výkazů a zpráv, který se využívá nejen ke kontrole a vyhodnocování dosavadního vývoje hospodaření, ale také k plánování a rozhodování o opatřeních ke zlepšování výkonnosti podniku jako celku i jeho organizačních a odpovědnostních jednotek. Z tohoto hlediska lze chápat reporting jako relativně autonomní subsystém controllingu a tím je vymezena i jeho vazba na podnikový informační systém.

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly.

Jako investice se v ekonomii označuje ta část důchodu, která je vložena do kapitálu. Tedy do továren, nových přístrojů a dalšíchstatků, které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní v budoucnu větší výrobu. Není to tedy například vklad peněz na účet nebo nákup akcií.

Cílem řízení nákladů je dlouhodobé zlepšování struktury nákladových položek tak, aby se trvale zvyšovala konkurenceschopnost podniku. Řízení nákladů tedy není pouze nástroj, který poskytuje při zhoršování výsledků alternativy jednání a záchytné body pro korekci nákladů. Strategické řízení nákladů v rozhodující míře přispívá k tomu, aby se zabránilo nepříjemným situacím a krizím a podnik prosperoval i v krizových situacích.

Krizové řízení (z angl. crisis management) - termín CM je v české odborné literatuře překládán jako krizový management nebo krizové řízení. Oba pojmy shodně vyjadřují řízení ekonomického subjektu v době trvání problémové situace ohrožující její integritu a ekonomickou stabilitu. Nejčastěji jde o ekonomicky, personálně, organizačně či jinak obtížné situace, ve kterých se jedná o zastavení sestupného vývoje krizové křivky nejdříve do stabilní polohy, pak do vzestupného směru.

Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti a obvykle také zhodnotit kvalitu vnitřní kontroly firmy. Vzhledem k rozsahu dokumentace se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu, nýbrž jen rozumnou pravděpodobnost konečného hodnocení.